Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα

Αναμένεται, τις επόμενες ημέρες, η προκήρυξη νέου προγράμματος επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραμμα θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους τομείς :

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Υγεία συνολικά
 • Παραγωγή – Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού

Είναι αρκετά πιθανό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να προστεθούν και επιπλέον κλάδοι, οι οποίοι και θα γίνουν γνωστοί με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος.
Επιχειρήσεις του κλάδου τουρισμού είναι σίγουρο πως ΔΕΝ θα επιδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς αναμένεται χωριστή προκήρυξη στις αρχές του 2015.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 50% για προϋπολογισμούς έως 200.000 ευρώ (με ελάχιστο τα 20.000 ευρώ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα θα είναι ενδεικτικά:

 • κτιριακές δαπάνες
 • δαπάνες ανακαίνισης
 • εξοπλισμός – μηχανήματα
 • διαφήμιση – προβολή
 • δαπάνες πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, προγράμματα software)
 • δαπάνες συστημάτων ποιότητας
 • δαπάνες συμβούλων
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος. Ενδεχομένως να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις από τα προαναφερθέντα.
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με έμφαση στην εξωστρέφεια και τη διείσδυση σε νέες αγορές, με νέα προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.