Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  νέο πρόγραμμα επιδότησης για δημιουργία επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, με κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (και πιθανόν και επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν μέσα στο 2014). Η προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
Οι κλάδοι που αναμένεται να επιδοτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:

 • Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις χοντρικού εμπορίου
 • Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Τουριστικές επιχειρήσεις

Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 100% και θα περιλαμβάνει επιδότηση για τις ακόλουθες δαπάνες :

 • Ενοίκια
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ύδρευση, θέρμανση)
 • Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτριας (ΟΑΕΕ)
 • Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (λογιστή, συμβολαιογράφου κτλ)
 • Δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης
 • Δαπάνες συμβούλου για τη σύνταξη του φακέλου συμμετοχής και την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
 • Έξοδα προβολής – διαφήμισης
 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Δαπάνες αγοράς α΄ υλών
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου (πλήρης κάλυψη μισθού και εργοδοτικών εισφορών του υπαλλήλου, ο οποίος Θα μπορεί να ειναι και συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού)

Οι δαπάνες θα επιδοτούνται για 18 μήνες, ενώ με το πέρας της υλοποίησης της επένδυσης δεν αναμένεται να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση των επιχειρηματιών.
Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης θα κυμαίνεται από 10.000 € έως 40.000 €.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει :

 • Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή
 • Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή
 • Να έχουν κλείσει την ατομική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να μην εργάζονται σήμερα (είτε με ΙΚΑ είτε με νέα επιχείρηση) ή
 • Να απειλούνται από ανεργία πχ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά την τελευταία 3ετία ή
 • Να είναι αυτοαπασχολούμενοι με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο της φτώχιας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ