Ίδρυση & Μετεγκατάσταση Εταιρειών Προς Τρίτες Βαλκανικές Χώρες

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • Ίδρυση Νομικών Προσώπων και Θυγατρικών εταιρειών
  • Εγκατάσταση Παραρτημάτων
  • Εξεύρεση Βιοτεχνικών – Βιομηχανικών κτιρίων σε τρίτες Βαλκανικές χώρες
  • Εξεύρεση εξειδικευμένου – κατάλληλου εργατικού δυναμικού σε τρίτες Βαλκανικές χώρες
  • Λογιστική και Φορολογική παρακολούθηση των θυγατρικών – μετεγκατεστημένων εταιρειών