ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 18/12/2017 - 28/03/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ποσοστό Επιδότησης Ιδιωτική Συμμετοχή
45% 55%

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

                            50%

 

 

 

   50%

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

1. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

Ξενοδοχεία

Περιορισμοί :

- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

- Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες. Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Περιορισμοί : - Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

Ξενώνες φιλοξενίας νέων

 

Β. ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιορισμοί : Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Περιορισμοί : - Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω

                  - Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες

 

­Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 Τουριστικά γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)

 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.

 Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.

 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

 Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

 

Γ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Αθλητικός Τουρισμός

 Θαλάσσιος Τουρισμός

 Τουρισμός υπαίθρου

 Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 80% 80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος 100% 100%
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
4. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου μέχρι 40.000
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€
7. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 4.000 €

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.