123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  1. πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της "Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6πς Μαΐου 2003" σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03

  2. οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €,

  3. οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης

Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.

Ποσοστά Παρεχόμενης Ενίσχυσης

 

Περιφέρειες επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης

Περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης (Στερεά Ελλάδα)

Νησιά Αιγαίου Πελάγους πλην Κρήτης και Εύβοιας

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ποσοστό Ενίσχυσης 50%

Ποσοστό Ενίσχυσης 40%

Ποσοστό Ενίσχυσης 65%

Κλιμάκωση

Κλιμάκωση

Κλιμάκωση

Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού μέχρι 1.500.000€

 

50%

Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού μέχρι 6.000.000€

 

40%

Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού μέχρι 1.500.000 €

Για το τμήμα επιλέξιμου
προϋπ/μού από 1.500.000 € μέχρι 3.000.000 €

Για το τμήμα επιλέξιμου
προϋπ/μού από 3.000.000€ μέχρι
6.000.000€

Για το τμήμα επιλέξιμου
προϋπ/μού άνω των 6.000.000€ και μέχρι 10.000.000€.

 

65%

 

60%

 

50%

 

35%

Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού από 1.500.000€ μέχρι 3.000.000€

 

45%

Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού από 3.000.000€ μέχρι 6.000.000€

 

40%

Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού άνω των 6.000.000€ και μέχρι 10.000.000€

 

35%

Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού άνω των 6.000.000€ και μέχρι 10.000.000€

 

35%

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200.000.000€

Ποσοστό ενίσχυσης 25% μη κλιμακούμενο

Ποσοστό ενίσχυσης 20% μη κλιμακούμενο

 

Επιλέξιμες δαπάνες (συνοπτικά)


α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
β) Την    κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
γ)Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής-παραγωγικής επένδυσης.
ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων - ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης - μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
στ)Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
ζ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
η) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
ι) Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
ιβ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.
ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
ιδ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού - συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89      αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης/10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.